Bölcsődei beiratkozás

A Mini Bölcsődei beiratkozás az alábbi helyen és időpontban személyes részvétellel történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával!

Beiratkozás időpontja: 2022. április 7.-én (csütörtök) 10:00-15:30 óra között

A beiratkozás helye: A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézménye, 2027. Dömös, Pásztor János utca 1.

A bölcsődei nyitás ideje: 2022. április 25.

A Mini Bölcsőde felvételi körzete: Dömös község és a környező települések

Mini Bölcsődébe a gyermek egy éves korától a harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31.-ig.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Mini Bölcsődébe azok a gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerőpiaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) elsősorban Dömös községi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, üres férőhely esetén pedig a környékbeli településen élőket tudjuk felvenni.

A gyermekek Mini Bölcsődei beíratására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy felszabadult férőhelyek számától függően. A Mini Bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki döntését írásban, postai úton közli a szülővel.

Beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok:

– Bölcsődei Felvételi Kérelem (Intézményben személyesen kérhető, vagy a www.domos.hu/intézmények/ oldalon a dokumentumoknál megtalálható

– a gyermek nevére kiállított, személyazonosítására alkalmas: (személyi igazolványa)

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– gyermek oltási könyve

– gyermek TAJ kártyája

– nem magyar állampolgár esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szükséges

– Nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény

– Rendszeres gyermekvédelemről szóló határozat

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat

– Tartós betegségről szóló igazolás

– szülő/k személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya)

– Egyéb dokumentumok (Munkáltatói igazolás stb. lásd FONTOS TUDNIVALÓK A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK,

a www.domos.hu/intézmények fül alatt.)

Az intézmény fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral/ küzd.) 

Értesítés a döntésről: Az intézmény vezetője a Mini Bölcsődei felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó, valamint a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A Mini Bölcsődei felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A Mini Bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. április 13.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez szíveskedjenek fordulni:

 Benkő Péterné (2027. Dömös, Pásztor János utca 1. tel.: 06-30 864-7493, 06-33 482-615, email cím: ovoda.d@invitel.hu).

                                                                                                                       

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde